Nosūtīt cirsmas piedāvājumu Nosūtīt nekustamā īpašuma piedāvājumu

Nosūtīt nekustamā īpašuma piedāvājumu

Izvērtēsim Jūsu piedāvājumu un sniegsim atbildi piecu darba dienu laikā.

Nosūtīt cirsmas piedāvājumu

Izvērtēsim Jūsu piedāvājumu un sniegsim atbildi piecu darba dienu laikā.

Īpašumu iegāde un apsaimniekošana

R GRUPA ir Latvijas uzņēmums, kas augstu vērtē īpašumu savā valstī, savā zemē. Meža apsaimniekošanas uzdevums ir veidot meža īpašumu kā paliekošu vērtību, veicinot meža fonda palielināšanos, saglabājot tā bioloģisko daudzveidību, uzturot sakārtotas medību saimniecības un nodrošinot ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu.

Mežs gadu tūkstošiem audzis un attīstījies bez cilvēku līdzdalības. Tiklīdz cilvēkam radās nepieciešamība iegūt kokmateriālu, vai paplašināt apdzīvotās teritorijas - cilvēks iejaucās meža dabiskajā vidē.

Mūsdienās ilgtspējīga un gudra meža apsaimniekošana paredz savlaicīgu meža atjaunošanu, kopšanu, retināšanu – regulējot gan mežaudzes sastāvu, gan biezību - tā paredz vispārēja sanitāra stāvokļa uzlabošanu, ietver savlaicīgu “ražas novākšanu” jeb ciršanu.

Meža apsaimniekošanas cikls sevī ietver:

 • augsnes gatavošanu;
 • meža atjaunošanu ( gan dabisku, gan mākslīgu – stādot vai sējot);
 • agrotehnisko jeb kultūrkopšanu audzes pirmajos gados;
 • jaunaudžu kopšanu ( lapu kokiem vismaz reizi piecos gados; skuju kokiem – vismaz reizi 10 gados);
 • audzes sastāvu kopšanu;
 • kopšanas cirtes;
 • sanitārās cirtes - slimību novājinātās un bojātās audzēs;
 • galvenās cirtes – ciršanas vecumu sasniegušās audzēs.

SIA R GRUPA iepērk meža īpašumus visā Latvijas teritorijā, izvērtējot katru mežaudzi individuāli.

Meža īpašuma vērtēšanai nepieciešamie dokumenti:

 • zemesgrāmatas kopija;
 • īpašuma robežplāns ar meža nogabaliem;
 • nogabalu raksturojošie rādītāji ( taksācijas apraksts).